CVE-2021-40444-Sample

PoC:

https://github.com/Udyz/CVE-2021-40444-Sample

Successivo
Khepri